Fundusze akcji

4 stycznia 2009

Ostatnio poszczęściło mi się w grze losowej, więc i stan mojego konta znacznie wzrósł. Z zachwytem patrzyłam na wspaniały kilkucyfrowy zapis mojego posiadania. Postanowiłam pomnożyć posiadany kapitał, ale nie  wiedziałam w co dokładnie zainwestować. Mój wybór padł na fundusz akcji, ponieważ jestem osobą lubiącą podejmować ryzykowne decyzje w życiu prywatnym i w pracy.

Moim pragnieniem było osiągniecie wysokiego zysku i byłam zdecydowana ponieść ryzyko związane  z inwestowaniem, więc najlepiej było  ulokować swoje środki właśnie w  fundusz akcji.

Wiedziałam z przeczytanej literatury oraz z rozmów z doradcami, że inwestycja w fundusz akcji przyniesie mi wysokie zyski w okresie wzrostów na giełdzie, może jednak powodować wahania wartości jednostek uczestnictwa funduszu w okresie spadków.

Fundusz akcji inwestuje przede wszystkim w akcje i uczestnictwo w funduszu akcji jest alternatywą dla samodzielnego inwestowania na giełdzie.

Na wstępie zapoznałam się z zarejestrowanymi w Polsce funduszami akcji .
Zauważyłam, że poziom zysków osiąganych przez poszczególne fundusze akcji był bardzo różny. Niewątpliwie część z tych różnic wynikała z dysproporcji pomiędzy umiejętnościami poszczególnych zarządzających i tak zwanego nosa. Tym niemniej są też takie różnice w zyskach, które wynikają raczej z odmienności strategii inwestycyjnych przyjętych przez twórców danego funduszu.

Jedne fundusze akcji inwestują wyłącznie w papiery dużych spółek, inne – spółek małych i średnich; są takie fundusze akcji, które inwestują wyłącznie w Polsce i takie, które inwestują na całym świecie. Niektóre fundusze utrzymują w akcjach prawie całość swoich środków, a inne inwestują także pewną część swoich aktywów w papiery dłużne emitowane przez podmioty polskie, obligacje skarbowe, obligacje zagraniczne oraz lokaty terminowe w bankach.

Postanowiłam przed podjęciem decyzji przyjrzeć się bliżej strategii kilku funduszy.
Szczególnie zainteresował mnie w ofercie AIG  Fundusz Akcji i właśnie na niego się zdecydowałam.